ecshop订单状态数据表说明

ecshop订单信息表为:order_info ,不同的订单状态,则如下3个字段所存储的内容不同,详细解释如下:

刚下完订单
order_status 0
shipping_status 0
pay_status 0

取消
order_status 2
shipping_status 0
pay_status 0

确认
order_status 1
shipping_status 0
pay_status 0

已付款
order_status 1
shipping_status 0
pay_status 2

配货中
order_status 1
shipping_status 3
pay_status 2

已发货
order_status 5
shipping_status 1
pay_status 2

已收货
order_status 5
shipping_status 2
pay_status 2

退货
order_status 4
shipping_status 0
pay_status 0